Regulamin i polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2020 roku.
 4. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Usługodawca – CCFOUND sp. z o.o. sp.k.
   Ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, KRS 0000841288, NIP 8982257666, REGON 386055341;
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne akty przyznają zdolność prawną, która zawarła Umowę z Usługodawcą;
  3. Konto – konto utworzone w Serwisie, zawierające zbiór uprawnień i zasobów dostępnych po zalogowaniu;
  4. Login – identyfikator Konta będący unikalną nazwą Użytkownika;
  5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;
  6. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne akty przyznają zdolność prawną inna niż Usługodawca lub Użytkownik;
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu i Usług, określający prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy;
  8. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy na korzystanie z Usług w Serwisie;
  9. Serwis usługa dostępna drogą elektroniczną pod adresem URL: ccfound.com
  10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą , przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  11. Dane osobowe – dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne akty przyznają zdolność prawną
  12. Administrator danych Osobowych podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
  13. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  14. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;
  15. Usługi – należy przez to rozumieć usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu;
  16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;
  17. Dzień roboczy – dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  18. Łamanie regulaminu – wszelkie działania Użytkownika lub Osób trzecich, które są niezgodne z Regulaminem.
§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do prawidłowego działania Serwisu i Usług wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie:
  1. drogą elektroniczną,
  2. w związku z korzystaniem z Serwisu,
  3. najszybciej jak to możliwe w Dni robocze.
§ 3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Serwis umożliwia dzielenie się informacjami i wiedzą na temat kryptowalut, walut wirtualnych, tokenów, inwestycji, tradingu itp.
 2. Usługodawca nie świadczy usług wymiany, pośrednictwa w wymianie/ obrocie walut wirtualnych i innych, do których świadczenia wymagana jest licencja lub inne zezwolenie wymagane przepisami prawa. Wyłączną funkcją Serwisu jest udostępnienie platformy do prezentacji treści publikowanych przez Użytkowników.
 3. Osoby trzecie, również mogą przeglądać Serwis w częściach widocznych dla osób niezalogowanych.
 4. Usługodawca w ramach Serwisu oferuje Usługi bezpłatne, wyszczególnione w ust. 5 oraz Usługi płatne. Usługi płatne, dostępne są dla Użytkownika wyłącznie po uprzednim poinformowaniu go przez Usługodawcę i uzyskaniu uprzedniej zgody od Użytkownika na dokonanie takiej płatności przy zakupie poszczególnej Usługi płatnej.
 5. Usługi bezpłatne obejmują:
  1. Rejestracja i logowanie,
  2. Dodawanie artykułów, uwag, zgłoszeń, komentarzy,
  3. Zarządzanie Kontem,
  4. Wysyłanie i odbieranie wiadomości,
  5. Otrzymywanie sprawności.
 6. Jeżeli na terytorium kraju z którego pochodzi lub korzysta poszczególny Użytkownik, właściwe prawo miejscowe zabrania korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Serwis, wówczas korzystanie z Serwisu jest zabronione.
 7. Korzystanie z Usług płatnych w Serwisie dostępne jest wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnoletniość określa prawo danego kraju z którego pochodzi Użytkownik, przy czym minimalnym wiekiem określa się 18 lat.
 8. Rejestracja

 9. Na etapie Rejestracji należy podać adres e-mail (Login) oraz Hasło. Na wskazany adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link warunkuje skuteczne ukończenie procesu Rejestracji.
 10. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 11. Logowanie

 12. Możliwe jest logowanie przy pomocy konta społecznościowego Użytkownika.
 13. Jeżeli Użytkownik nie pamięta Hasła może je zresetować.
 14. Wiadomości/Powiadomienia

 15. Użytkownik otrzymuje powiadomienia widoczne po zalogowaniu lub na poziomie przeglądarki Internetowej zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami.
 16. Wiadomości wysyłane są przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub są to wiadomości systemowe wysyłane przez administrację Serwisu do Użytkownika. Użytkownik może odpowiadać na wiadomości.
 17. Zasady wyświetlania wiadomości i powiadomień, a także praw przysługujących Użytkownikowi, określa Polityka Prywatności.
 18. Sprawności

 19. Użytkownik może uzyskać różne sprawności i być np. moderatorem treści. Sprawności rozdziela administracja Serwisu.
 20. Rozstrzyganie

 21. Użytkownik dodając każdorazowo treść godzi się na to, że może ona zostać odrzucona lub zgłoszona i usunięta. W takim wypadku Użytkownik otrzymuje informację oraz przyczynę odrzucenia lub usunięcia treści.
 22. Użytkownik ma prawo jednoinstancyjnego odwołania się od tej decyzji. Odwołanie składa się bezpośrednio do administracji Serwisu. Wówczas takie rozstrzygnięcie ma jednak charakter ostateczny.
 23. Uwagi

 24. Jeżeli treść jest odrzucona lub zgłoszona musi zostać opatrzoną uwagą przez autora treści, w której Użytkownik następnie opisuje przyczynę odrzucenia lub zgłoszenia poszczególnej treści.
 25. Akceptacja / Odrzucenie

 26. Każda treść Użytkownika może zostać zaakceptowana przez innych Użytkowników i w takim wypadku pojawia się w Serwisie lub zostanie odrzucona i w takim wypadku nie będzie widoczna w Serwisie.
 27. Administracja Serwisu nie ma wpływu na odrzucenie treści po jej dodaniu chyba, że zostanie ona zgłoszona lub w jakikolwiek inny sposób administracja Serwisu wejdzie w posiadanie informacji, że dodawana treść nie spełnia wymagań Serwisu, tj. narusza prawo lub niniejszy Regulamin.
 28. Blokada lub usunięcie Konta

 29. Blokada Konta jest możliwa jeżeli Użytkownik naruszy Regulamin lub przepisy prawa. W takim przypadku zablokowanie Konta następuje z winy Użytkownika i będzie wyjaśniane. Zablokowanie Konta może trwać przez cały okres trwania Umowy. Konto może zostać odblokowane wedle uznania Usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w formie elektronicznej poprzez skierowanie wiadomości e-mailowej na adres Usługodawcy.Zablokowanie Konta nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 30. Blokady Konta może dokonać administracja Serwisu lub/i moderator.
 31. Usunięcie Konta jest możliwe w dowolnym momencie przez Użytkownika. W takim przypadku Konto usuwane jest automatycznie.
 32. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto w panelu użytkownika widocznym po zalogowaniu.
 33. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie z ważnych powodów w trybie natychmiastowym, a w szczególności gdy naruszy on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
§ 4. ZAWARCIE UMOWY
 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem na podstawie wzorca umownego jakim jest Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy należy zaakceptować warunki Regulaminu oraz podać dane wymagane na poziomie Rejestracji.
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika i potwierdzenia wpisywanych przez niego danych przy rejestracji.W przypadku zakupu Usługi płatnej, każdorazowo zawierana jest z Użytkownikiem odrębna umowa na realizację tejże Usługi.
§ 5. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że jeżeli Użytkownik ma wykupiony dostęp do Usług płatnych to usunięcie przez niego Konta skutkuje brakiem możliwości dostępu do treści określonych w poszczególnej Usłudze płatnej.
 3. Użytkownik, który jest konsumentem akceptuje fakt wyłączenia prawa do odstąpienia przez niego od zawartej Umowy na wykonanie Usługi płatnej, z uwagi na dostarczenie treści cyfrowych, na które wyraził uprzednio zgodę, tracąc tym samym prawo do odstąpienia od Umowy.
§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, a w przypadku ich późniejszej zmiany zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie;
  2. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  3. korzystać z Serwisu i Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usług, zasadami współżycia społecznego oraz netykietą;
  4. korzystać z Konta wyłącznie na swoją korzyść;
  5. korzystać z Serwisu i Usług w sposób nieprowadzący do nie działania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu bądź Usług;
  6. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra majątkowe czy osobiste innych Użytkowników, Osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub Osób trzecich;
  7. nie ingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  8. nie uzyskiwania dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł);
  9. nie generowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępne są Serwis i Usługi;
  10. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom i Osobom trzecim;
  11. nieudostępniania innym Użytkownikom i Osobom trzecim swojego Konta.
 2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Usług do działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów.
 3. Zabrania się dodawania treści typu spam, w tym zamieszczania w treści komentarzy przekazów reklamowych, ukrytej reklamy, anonsów towarzyskich, naruszających netykietę lub innych treści o charakterze sprzecznym z ideą Serwisu.
 4. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą̨ być przeniesione na inne Osoby trzecie. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innej Osoby trzeciej. Dotyczy to także posługiwania się różnymi danymi osobowymi. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do zakładania Konta, które zakładane jest dla jednego Użytkownika i na jedne dane osobowe.
 5. Zabrania się by Użytkownik korzystał z automatyzujących programów w czasie korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do Regulaminu.
§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje z wyjątkiem sytuacji gdy:
  1. Użytkownik poprosi o pomoc techniczną;
  2. zachodzi podejrzenie naruszenia Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa;
  3. wystąpi problem techniczny lub działanie na szkodę Usługodawcy i Użytkowników i wymagane jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem, nie prowadzącego do naruszenia.
 2. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu oraz Usług, w tym działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych po zalogowaniu na Konto.
 3. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji – cookies – pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.) w tym zbierać dane na temat adresu IP i czasu trwania sesji. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.
 4. Usługodawca będzie moderował i usuwał treści dopiero na etapie ostatecznego rozstrzygnięcia lub otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnego wezwania od osoby poszkodowanej/pokrzywdzonej działaniem Użytkownika.
 5. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Usług. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
 7. Usługodawca ma prawo wstrzymać wykonywanie Usług jeżeli działanie Użytkownika spowodowało szkodę dla Usługodawcy lub innego Użytkownika albo Osoby trzeciej lub jeżeli otrzymał wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa przez Użytkownika lub urzędowe zawiadomienie w tej sprawie. Usługodawca ma prawo w takim przypadku zawiesić działanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 8. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania niż wymienione powyżej na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 8. OCHRONA DANYCH
 1. Usługodawca jest jednocześnie administratorem danych Użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zapytania o sposób przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: support@ccfound.com
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2. nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą - jeżeli osoba jest zapraszana przez Użytkownika Serwisu to ten Użytkownik wpisuje jej adres e-mail. Następnie na ten adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie do założenia Konta;
  3. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  4. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania;
  5. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi lub Usług;
  6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (obsługa zapytań, reklamacji itp.);
  7. w zakresie i celu zgodnie z udzieloną zgodą (np. na potrzeby wysyłki newslettera).
 3. Usunięcie Konta powoduje, że dane będą podlegały archiwizacji przez okres czasu przewidziany na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) lub podmiotom, z którymi współpracuje w ramach obsługi informatycznej, systemów płatności on-line, księgowej, prawnej lub handlowej. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Usługodawca może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w takim zakresie w jakim jest to opisane w Polityce Prywatności.
 6. Dane niebędące danymi osobowymi, a zawierające dane o sposobie użytkowania są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i mogą być udostępniane Osobom trzecim współpracującym z Usługodawcą.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w innych celach, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 8. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka Prywatności.
§ 9. REKLAMACJE
 1. Użytkownik może składać reklamacje poprzez kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość e-mail na adres: .
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy podać Login oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni. Użytkownik informowany jest o statusie rozpatrywania reklamacji drogą elektroniczną.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Serwisie, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawcy albo Osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Nazwa Serwisu używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio produktów i usług Osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami Osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub Osoby trzecie w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
 4. Użytkownikowi ani żadnej Osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.
 5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo treści za pośrednictwem Serwisu jeżeli stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udziela na dany utwór niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania umowy o świadczenie Usług i 6 lat po usunięciu Konta, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usług:
  1. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
  2. trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
  3. publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
  4. publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i Osoby trzecie,
  5. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i Osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.
§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych oraz swojego działania lub zaniechania w Serwisie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu i Usług;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia przez niego Hasła innym osobom;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, w tym skutkujące zablokowaniem lub usunięciem Konta lub zabezpieczeniem albo przepadkiem środków zgodnie z przepisami prawa;
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub Osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania innych osób, na które nie miał wpływu Usługodawca;
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub Osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawcy;
  8. reklamy wyświetlane w Serwisie;
  9. treści zamieszczone w Serwisie;
  10. działania lub zaniechania Użytkowników;
  11. linki odsyłające do stron internetowych Osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług. Użytkownik jest świadomy tego, że treści prezentowane w Serwisie dodawane są przez Użytkowników i moderowane przez Użytkowników, a tym samym ich jakość może nie odpowiadać wszystkim Użytkownikom i tym samym nie można na ich podstawie dokonywać jakichkolwiek inwestycji, analiz itp. Usługodawca stanowczo zaleca by Użytkownik w celu zasięgnięcia porady prawnej, porady inwestycyjnej lub jakiejkolwiek innej udał się do specjalisty, który dokona analizy jego przypadku.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem.
 5. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych, w tym danych osobowych podawanych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (zablokuje dostęp do Konta lub usunie Konto) i przepisami prawa.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności po stronie Osoby trzeciej, która uniemożliwia skuteczne wykonanie Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed Rejestracją oraz dodatkowo przesyła jego postanowienia na adres e-mail Użytkownika.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub Osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem e-maila Użytkownika przypisanego do Konta (Login).
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi zmiany Regulaminu podobnie jak opisy i informacje, które wynikają z dotychczasowego funkcjonowania Usług.
 7. W przypadku odnotowania przez Osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy, a w uzasadnionym przypadku zablokuje dostęp do wskazanych przez Osobę trzecią danych, w tym danych osobowych lub dostęp do Konta. Postanowienia dotyczące blokad, o których mowa w Regulaminie, stosuje się odpowiednio.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w relacji z konsumentami odpowiednie przepisy obowiązujące konsumenta.
 9. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do ugodowego rozwiązywania spraw, w tym dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną.
 11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 12. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
Załącznik nr 1: Polityka Prywatności
 1. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności oraz sposobu przetwarzania danych osobowych w Serwisie ccfound.com.
 2. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15 marca 2020 roku.
 3. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie do Regulaminu Serwisu.
 4. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z Regulaminem chyba, że ich znaczenie zostało wytłumaczone odmiennie w niniejszym dokumencie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca Serwisu:
CCFOUND sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dmowskiego 3/9
50-203 Wrocław
KRS 0000841288,
NIP 8982257666
REGON 386055341

II. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE I JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. otrzymywania newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 2. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 3. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 4. zawarcia i wykonania Umowy, w tym w zakresie realizacji poszczególnych usług art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 5. wysyłania wiadomości systemowych lub powiadomień do Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 6. dokonywania statystyki związanej z podejmowanymi przez Użytkownika czynnościami w Serwisie (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 7. odpowiadania na pytania (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 8. przechowywania dokumentacji lub archiwizacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

III. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników.
Jedynie przy Rejestracji możemy pozyskiwać dane osobowe pośrednio - jeżeli Użytkownik Serwisu wyśle zaproszenie do Osoby trzeciej. W takim przypadku Użytkownik podaje adres e-mail osoby, do której jest następnie wysyłane zaproszenie. Osoba ta powinna potwierdzić chęć dokonania rejestracji i wypełnić swoje dane osobowe.

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I JAK DŁUGO?

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

Jeżeli:

 1. przeglądasz Serwis: adres IP (dla celów statystycznych), cookies.
  Dane przechowujemy do czasu wygaśnięcia cookies.
 2. kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego: dane jakie nam podasz oraz adres IP
  Dane przechowujemy przez okres 36 miesięcy lub dłużej jeżeli jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 3. składasz reklamację lub skargę: dane zawarte w dokumencie. Dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni.
 4. zamawiasz Usługi płatne: dane niezbędne do dostarczenia Usługi. Jeżeli jest to dostęp do treści to nie przetwarzamy więcej danych aniżeli związane z procesem płatności. Obsługę płatności realizuje operator płatności. Dane kartowe nie są przetwarzane przez Usługodawcę. Jeżeli Usługi polegają na szkoleniach stacjonarnych lub innych usługach świadczonych poza Serwisem to przetwarzamy dane niezbędne do skorzystania z Usługi. Dane przetwarzane są przez czas trwania Usługi oraz po tym okresie przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych – w tym obsługa księgowa, prawna, informatyczna.
 5. otrzymujesz newsletter: adres e-mail. Możesz cofnąć zgodę i wypisać się z newslettera klikając rezygnację z subskrypcji bezpośrednio w każdym wysłanym e-mailu. Jeżeli anulujesz subskrypcję będziemy przetwarzać wyłącznie informację o tym kiedy zapisałeś się na newsletter oraz kiedy się wypisałeś (zostanie zapisane w obu przypadkach Twój adres IP). UWAGA: Newsletterem nie są wiadomości systemowe wysyłane przez Usługodawcę informujące o alertach lub innych ważnych powiadomieniach związanych z Serwisem lub Usługami Użytkownika.
 6. otrzymujesz wiadomości systemowe lub powiadomienia: nazwa Użytkownika, adres e-mail. Jeżeli zostanie usunięte Konto nie będą wysyłane powiadomienia lub/i wiadomości systemowe. Jednakże dane będą przetwarzane w celach archiwizacji przez okres do 36 miesięcy lub dłużej (jeżeli jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).
 7. przechowujemy dokumentację lub archiwizujemy na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń: dane niezbędne do realizacji procesu. Usunięcie następuje po zakończeniu obsługi procesu.

Jeżeli piszemy, że dane przechowujemy przez okres czasu wymagany przepisami prawa na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych to rozumiemy przez to okres czasu wskazany przepisami prawa jako termin wymagany.

V. JAKIE POWIADOMIENIA WYSYŁAMY I WIADOMOŚCI SYSTEMOWE?

Serwis może wysyłać powiadomienia (tzw. pushe przeglądarkowe) jeżeli wyrazisz na to zgodę z poziomu przeglądarki. W takim przypadku będziesz otrzymywał powiadomienia widoczne z poziomu swojego urządzenia.

Serwis może wysyłać powiadomienia widoczne po zalogowaniu. Użytkownik może ustawić częstotliwość wysyłania informacji. Wiadomości mogą być wysyłane raz dziennie, raz w tygodniu albo można je wyłączyć. Domyślnie wysyłanie powiadomień jest wyłączone, a Użytkownik proszony jest o wybranie ustawień częstotliwości.

Usługodawca może wysyłać wiadomości systemowe na adres e-mail Użytkownika. Wiadomości te wysyłane są w razie konieczności i dotyczą komunikatów związanych z Serwisem.

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy Usługodawcy lub współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów,obsługą informatyczną, obsługą w zakresie płatności on-line lub obsługą księgową lub obsługą prawną.

VII. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, zaktualizowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres ___________ lub pocztą tradycyjną na adres: CCFOUND Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław. Rozpatrzymy Twoje zgłoszenie niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania prośby od Użytkownika. Jeżeli jednak rozpatrzenie prośby nie będzie możliwe we wskazanym terminie, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, wówczas zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie prośby, nie dłużej jednak niż 2 miesiące. O ewentualnej konieczności wydłużenia terminu na rozpatrzenie prośby Użytkownika, poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. COOKIES

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z witryną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających Osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne

Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień gdy zaznaczysz taką opcję w witrynie lub/i pozwalają nam na tworzenie prostych statystyk na temat korzystania ze Serwisu. Wykorzystujemy cookie odpowiedzialne ze sesję logowania oraz wybrany język, w tym adres e-mail i nazwę użytkownika w przypadku zbierania informacji o błędach.

Google Analytics

Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga".
Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookie, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
Dowiedz się więcej o plikach cookie z Google Analytics i ochronie prywatności.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Możesz w dowolnym momencie usunąć cookies z poziomu swojej przeglądarki.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania się zawartości Serwisu.

X. Jakie dane osobowe przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Cookies Mailchimp przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i obejmują: adres e-mail, adres IP, datę i godzinę każdego kontaktu powiązane z każdym otwarciem i kliknięciem kampanii e-mail z wiadomości z newslettera. Dostęp do tych danych ma zarówno Usługodawca jak i firma The Rocket Science Group LLC.

XI. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania o sposób przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: support@ccfound.com