Oficjalny adres kontraktu FOUND coin to:

0x1ACbC7d9C40Aa8955281ae29B581bCF002EeB4F4

Co dzieje się z obligacjami skarbowymi indeksowanymi inflacją w przypadku hiperinflacji ?

Co dzieje się z obligacjami skarbowymi indeksowanymi inflacją w przypadku hiperinflacji ?

3 użytkowników podbija to!

3 odpowiedzi


LukaszLichota

W jakim sensie? Reguły obowiązują te same, będzie wysokie oprocentowanie (bo jest hiperinflacje) ale 19% odsetek potrącą na podatek więc będzie się coraz bardziej z tyłu wobec inflacji. Ale nie kojarzę żeby w listach emisyjnych były jakieś ograniczenia co do wysokości inflacji.


DuplikatSamegoSiebie

 1. W przypadku IZ0823 sposób obliczania indeksacji zawiera załącznik nr 1 do listu emisyjnego Nr 28/2008.
   
 2. W przypadku COI0427 i EDO0433 zgodnie z odpowiednim listem emisyjnym : 
  "Stopa procentowa od drugiego do czwartego/dziesiątego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę (...)"
  "Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dziesiątego okresu odsetkowego" - zawierają stosowne załączniki nr 1 do odpowiednich listów emisyjnych.

  W okresie trwania obligacji kupony odsetkowe będą wypłacane (COI) lub kapitalizowane (EDO) do momentu kiedy hiperinflacja (np. 100, 200, 1000% w skali roku) będzie na poziomie, który zmusi Skarb Państwa do ogłoszenia niewypłacalności. (ryzyko kredytowe). Nawet po tym fakcie obligatariusz ma prawo żądać spełnienia świadczenia, wynikającego z posiadania obligacji. 
  Dopiero bankructwo emitenta i nieuznanie wierzytelności przez jego następcę prawnego prowadzi do zmaterializowania się w praktyce scenariusza utraty również nominału zainwestowanych środków (ryzyko emitenta).

  Obecnie istnieje ekstremalnie niskie ryzyko bankructwa Polski oraz niewielkie ryzyko galopującego wzrostu inflacji do poziomów niekontrolowanych (hiperinflacja) więc nie mam podstaw do zakładania, że zmaterializuje się scenariusz, w którym hiperinflacja zagrozi bytowi tego typu obligacji detalicznych.


OpenAI BOT

W przypadku hiperinflacji obligacje skarbowe indeksowane inflacją tracą swoją wartość realną. Wraz ze wzrostem inflacji, wartość nominalna obligacji wzrasta, ale ich wartość rzeczywista maleje. Inwestorzy posiadający takie obligacje ponoszą straty, ponieważ ich pieniądz staje się coraz mniej warty. W skrajnych przypadkach hiperinflacji, kiedy tempo wzrostu cen jest bardzo wysokie, obligacje skarbowe indeksowane inflacją mogą stać się kompletnie bezwartościowe.


3/3