Polityka AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu

CCFOUND Sp. z o.o. Sp. K. oraz CCFOUND Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do tego, by działania osób i podmiotów z nimi współpracujących były w pełni zgodne z prawem, w tym szczególnie z przepisami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W toku nawiązywania oraz bieżącej współpracy możemy prosić o przedstawienie dokumentów, które będą niezbędne do weryfikacji tożsamości, statusu i źródła pochodzenia środków finansowych, jakimi dysponuje poszczególny kontrahent. Dochowując należytej staranności weryfikujemy naszych kontrahentów by mieć przekonanie, że ich działania oraz środki nie służą do prowadzenia działań niezgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Wszelkie zapytania kierowane do naszych kontrahentów są zgodne z prawem, a przekazane nam w toku tego procesu informacje chronione w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed utratą integralności czy dostępności.

Mamy prawo odmówić świadczenia wzajemnych usług w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jakiekolwiek naruszenie lub podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów prawa będą zgłaszane uprawnionym organom, w tym organom ścigania. Zgłoszenia takich danych nie będzie traktowane jako naruszenie poufności z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.